Privacybeleid

Aram Privacybeleid

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht (AVG). We blijven zorgvuldig omgaan met de verwerking van persoonsgegevens en willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. We hebben onze privacystatement in overeenstemming gebracht met de nieuwe regels.

Als je ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid. Aram Group BV is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website erg belangrijk is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de AVG.

Wie zijn we?

Aram Group BV is gevestigd te Capelle a/d IJssel, Rivium Quadrant 60, postcode 2909 LC en is samen met haar groepsmaatschappijen die onder de naam Aram actief zijn (hierna tezamen: Aram) verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (verantwoordelijke in de zin van de de AVG).

Persoonsgegevens en cookies

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van je computer. Het IP-adres van je Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website die je bezoekt, de pagina’s van de website die je hebt bezocht en de informatie die je hebt bekeken, informatie over het type apparaat dat je gebruikt voor je bezoek aan de site, de geo locatie waar je  je bevindt en het materiaal dat je opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om het gebruik van de website te verbeteren. 

Aram maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op je computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. Je kan hier meer over lezen in onze Cookieverklaring.

Wanneer verzamelen we persoonsgegevens?

Wij verzamelen gegevens van mensen die bij Aram komen werken of voor Aram werken. Wij verzamelen je gegevens vanaf het moment dat je jouw gegevens invult of achterlaat op onze website, je ons kantoor bezoekt of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening. We kunnen ook gegevens van je verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we je benaderen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacystatement. Heb je geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van je verwerken om jouw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor zover nodig voor de uitvoering van overeenkomsten of op grond van een gerechtvaardigd belang. Wij verzamelen en verwerken je gegevens voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening, waaronder bemiddeling, detachering, payroll, contractering ZZP, werving & selectie, adviesdiensten, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.
Specifieker, je persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op je wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert);
 • je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor jou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in);
 • je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentie checks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven);
 • een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie of opdracht met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 • een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening;
 • voor het bevorderen van je persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training,opleiding en testen;
 • voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole
 • kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 • subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen; en/of
 • als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

Wij verwerken persoonsgegevens voor zover nodig voor de uitvoering van overeenkomsten of op grond van een gerechtvaardigd belang. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op je wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt. Meer specifiek gaat het om – onder andere en voor zover van toepassing – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis

Op het moment dat je voor Aram kunt gaan werken/ werkt/ hebt gewerkt

 • nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • het doen van betalingen voor verrichte werkzaamheden onder dienstverband van Aram
 • daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens in het kader van een pre-employment screening.

Indien je voor Aram kunt gaan werken/ werkt/ hebt gewerkt als ZZP’er worden bovengenoemde gegevens alleen verwerkt indien relevant en vereist. Wij verwerken in het geval van ZZP’ers daarnaast ook ondernemingsgegevens.

Aram legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Met wie kunnen wij je persoonsgegevens (kandidaten, zzp’ers) delen?

Aram kan je persoonsgegevens doorgeven aan andere Aram entiteiten, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevens bewerkers) die in opdracht van Aram diensten op eigen naam verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.
En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe 
kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?”. Je persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Aram heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Kandidaten

Je persoonsgegevens (bijvoorbeeld NAW, CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien je niet voor Aram hebt gewerkt. Je krijgt zowel na een jaar als bij twee jaar nadat je geen contact met ons hebt gehad een bericht van ons dat je bij ons staat ingeschreven. 

Indien je geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, kan je jezelf uitschrijven. Dit 
kan je aangeven bij jouw contactpersoon. Je wordt niet meer benaderd en/of bemiddeld door Aram. Je persoonsgegevens zijn na drie kalendermaanden definitief verwijderd (bij Werving & Selectie zijn jouw gegevens i.v.m. claimrisico’s langer beschikbaar).

Indien je voor Aram werkt/ hebt gewerkt

Je persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband. Bepaalde persoonsgegevens zijn t.b.v. bijv. claims, audits) en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Aram. 

Indien je geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, dan kan je dit aangeven bij je 
contactpersoon. Je wordt niet meer benaderd en/of bemiddeld door Aram. Je persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor Aram overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

Aram verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen. 

Aram kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere Aram entiteiten, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevens bewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Aram hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Aram heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Jouw rechten

Voor kandidaten, zzp’ers en zakelijke relaties:

Indien je jouw eigen account hebt, heb je inzage in een groot deel van de over je geregistreerde persoonsgegevens. Als je inzage wenst in jouw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die je zelf niet kan aanpassen, dan kan je contact opnemen met je contactpersoon bij Aram.

Voor overige relaties:

Je hebt recht op inzage en wijziging van de over je geregistreerde persoonsgegevens. Je kan daartoe contact opnemen met je contactpersoon bij Aram.

Beveiliging

Aram doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevens bewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Aram met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door Aram, dan kan je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@aramgroup.com of Aram Group t.a.v. afdeling Legal, Rivium Quadrant 60, 2909 LC, Capelle a/d IJssel. Je kan ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 010 270 7000.

Is er sprake/vermoeden van een datalek, dan verzoeken wij je dit direct te melden via 010-2707000. Vermeld naam, contactgegevens en een omschrijving van de situatie.

Wijzigingen

Aram kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacybeleid. Het meest actuele privacybeleid is te allen tijde in te zien op de website van Aram. Deze versie is opgesteld in september 2020.